Scientific Committee

Scientific Committee

 • Tomasz Cieślak (Warsaw)
 • Wojciech Domitrz (Warsaw)
 • Leon Gradoń (Warsaw)
 • Naoki Hamada (KLab Inc.)
 • Yuichi Ike (Kyushu)
 • Stanisław Janeczko (Warsaw)
 • Shizuo Kaji (Kyushu)
 • Kenji Kajiwara (Kyushu)
 • Miyuki Koiso (Kyushu)
 • Shigeki Matsutani (Kanazawa)
 • Jan Mielniczuk (Warsaw)
 • Takashi Nishimura (Yokohama)
 • Dariusz Plewczyński (Warsaw)
 • Maria Aparecida Soares Ruas (São Carlos)
 • Osamu Saeki (Kyushu)
 • Hiroshi Teramoto (Kansai)